Hành khách vượt quá sức chứa của xe

Điều này không được chấp nhận vì số lượng khách bạn đón tùy thuộc vào sức chửa của phương tiện

What if the passenger load exceeds the vehicle capacity?

This is strictly not allowed since we only accept passengers according to the seating capacity of the vehicle.
Được bảo trợ bởi Zendesk