Hành khách muốn dừng thả những đồng nghiệp ở những địa điểm khác nhau

Đối với dịch vụ Grab thì chấp nhận hay không là tùy ý tài xế. Còn đối với GrabCar, dừng ở nhiều điểm khác nhau sẽ bị tính thêm phí

The passenger wants to have multiple drop-off points?

For Grab, this is up to the driver's discretion. For GrabCar, it will be considered as an additional stop and will be chargeable.
Được bảo trợ bởi Zendesk