Hành khách muốn đi theo tuyến đường dài hơn, tôi có bắt buộc phải phục vụ?

Một số hành khách có lộ trình quen thuộc của họ và nếu được, hãy cố gắng thích nghi với điều này. Nếu phát hiện ra điều gì đáng ngờ, hãy lịch sự từ chối yêu cầu của họ

The passenger wants to take a longer route, shall I oblige?

Some passengers may have a usual route, do accommodate if possible. Politely decline if it is a highly suspicious route.
Được bảo trợ bởi Zendesk