Tiền thưởng là gì?

Tiền thưởng là số tiền mặt hoặc giá trị nạp vào thẻ tín dụng tài xế được hưởng khi đạt chỉ tiêu đề ra do Grab, dự trên số cuốc xe hoàn thành, tỉ lệ nhận & hủy cuốc hoặc chất lượng dịch vụ. Grab có quyền xem xét và thay đổi cơ chế thưởng định kỳ

What’s an incentive?

An incentive is an amount of money or credit received by driver when they meet objectives set by Grab. These objectives can be based on rides, performance or service levels, and Grab reserves the right to regularly review the incentive program.
Được bảo trợ bởi Zendesk