Tôi có thể giới thiệu các tài xế khác tham gia Grab không?

Được với điều kiện tài xế tuân thủ các quy định đề ra

Can I recommend drivers to join Grab?

Of course, as long as the driver complied with all the requirements.
Được bảo trợ bởi Zendesk